Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden ten behoeve van het schildersbedrijf

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: het schildersbedrijf

Opdrachtgever: Degene met wie opdrachtnemer in de hoedanigheid van consument of in

de hoedanigheid van ondernemer een overeenkomst tot aanneming van werk heeft gesloten,

alsmede degene aan wie opdrachtnemer een offerte heeft uitgebracht;

Dagen: alle kalenderdagen

Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Ondernemer: een niet consument

Meer/minderwerk: Door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of verminderingen

van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling bovenop of verlaging van de overeengekomen

prijs

2. Aanbod, informatie en totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij dat uitdrukkelijk anders in de offerte

wordt vermeld.

2.2 De offertes van opdrachtnemer zijn geldig gedurende een termijn van 14 dagen na dagtekening

van de offerte, tenzij anders aangegeven. Tenzij anders aangegeven is opdrachtnemer

slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever

schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.

2.3 Indien de aanvaarding door de opdrachtgever (ook op kennelijk ondergeschikte punten) afwijkt

van het in de offerte opgenomen aanbod is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De

overeenkomst komt dan niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer

anders aangeeft.

2.4 Een samengestelde offerte/prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van

een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte opgegeven

prijs.

3. Verplichtingen van de opdrachtgever

3.1 De Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer tijdig alle informatie te verstrekken, welke

opdrachtnemer naar zijn oordeel voor een correcte uitvoering van de overeenkomst nodig

heeft. Het aanbod is gebaseerd op de daartoe door opdrachtgever verstrekte informatie

(waaronder bijvoorbeeld een tekening en bouwkundige informatie), waarbij opdrachtnemer

mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. De door de opdrachtgever verstrekte

informatie zal als uitgangspunt dienen voor de totstandkoming van de overeenkomst.

Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer

verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

3.2 De opdrachtgever zorgt er voor dat de opdrachtnemer tijdig kan beschikken:

- over de voor het uitvoeren van de werkzaamheden benodigde gegevens en

goedkeuringen (zoals bijvoorbeeld bouwvergunningen en ontheffingen);

- over het gebouw, het terrein of het water, waarin of waarop het werk moet worden

uitgevoerd;

- over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwmaterialen

en hulpmiddelen;

- over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming,

gas, perslucht en water.

3.3 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer

zijn verstrekt heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst

op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten -volgens de gebruikelijke

tarieven van opdrachtnemer - bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

3.4 De kosten van het benodigde gas, water en elektra zijn voor rekening van de opdrachtgever.

3.5 De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de door derden te verrichten werkzaamheden,

welke niet tot de met de opdrachtnemer overeengekomen werkzaamheden behoren, zodanig

en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming

met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat

moment bekende stand der techniek.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer

het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer

de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten

totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft

goedgekeurd.

4.4 Het aangenomen werk en de uitvoering daarvan zijn voor rekening en risico van de opdrachtnemer

met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk als

opgeleverd wordt beschouwd.

4.5 De opdrachtnemer wordt verondersteld bekend te zijn met de voor de uitvoering van belang

zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de

dag van de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden

gevolgen zijn voor zijn rekening.

4.6 De opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in door of

namens de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens

de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door de opdrachtgever

ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen, voor zover de opdrachtnemer

deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

5. Wijzigingen en meer/minderwerk

5.1 Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht, respectievelijk het tot stand

komen van de overeenkomst met opdrachtnemer, alsnog verlangde wijzigingen in de (uitvoering

van de) overeenkomst moeten door de opdrachtgever schriftelijk aan opdrachtnemer

worden gemeld, vóórdat opdrachtnemer een aanvang met de uitvoering van de overeenkomst

heeft gemaakt. Deze wijzigingen worden pas onderdeel van de tussen opdrachtnemer

en de opdrachtgever gesloten overeenkomst nadat opdrachtnemer deze wijzigingen schriftelijk

heeft aanvaard, dan wel met uitvoering daarvan is begonnen. Indien de door de opdrachtgever

gewenste wijzingen naar het oordeel van opdrachtnemer een deugdelijke uitvoering

van overeenkomst onmogelijk maken, is opdrachtnemer gerechtigd op deze grond de

overeenkomst met de opdrachtgever buitengerechtelijk te ontbinden. Opdrachtnemer is in

dit geval niet aansprakelijk voor enige dientengevolge door de opdrachtgever geleden schade,

van welke aard en omvang dan ook. Problemen, voortkomend uit de wijzigingen zijn altijd

voor rekening en risico van de opdrachtgever.

5.2 Indien opdrachtnemer de wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst aanvaardt of met

de uitvoering daarvan is begonnen, is de opdrachtgever verplicht alle daaruit voortvloeiende

(extra) kosten als kosten van meerwerk aan opdrachtnemer te voldoen, onverminderd de

overige betalingsverplichtingen van de opdrachtgever ter zake van de met opdrachtnemer

gesloten overeenkomst.

5.3 Indien bedoelde wijzigingen tot gevolg hebben dat vertraging in de uitvoering van de

overeenkomst ontstaat, zullen de door opdrachtnemer opgegeven termijnen worden verlengd

met de periode van de vertraging. Opdrachtnemer is ten aanzien van de hieruit voortvloeiende

vertraging nimmer aansprakelijk jegens de opdrachtgever.

5.4 Indien opdrachtnemer voor het overige meent dat sprake is van meerwerk, zal hij daarvan zo

spoedig mogelijk schriftelijk mededeling doen aan de opdrachtgever. Opdrachtnemer zal de

opdrachtgever daarbij tevens een indicatie geven van de gevolgen voor de termijn van de

voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst, alsmede van de aan het meerwerk verbonden

kosten.

5.5 Indien de opdrachtgever niet binnen vier werkdagen na de ontvangst van de in lid 4 bedoelde

mededeling van opdrachtnemer heeft laten weten bezwaar te hebben tegen het meerwerk,

wordt de opdrachtgever geacht dit meerwerk te hebben aanvaard en is de opdrachtgever

verplicht de daaruit voortvloeiende (extra) kosten aan opdrachtnemer te voldoen.

6. Termijnen, levering en levertijd.

6.1 De door opdrachtnemer in verband met de uitvoering van de overeenkomst aan de opdrachtgever

opgegeven termijnen/levertijden hebben slechts een indicatieve strekking en zijn

nimmer als fatale termijnen te beschouwen, ook niet indien het gaat om uiterste termijnen.

6.2 Indien buiten de in artikel 4 bedoelde gevallen de uitvoering van overeenkomst door opdrachtnemer

niet binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, zal opdrachtnemer

de opdrachtgever zo spoedig mogelijk de termijn opgeven, waarbinnen de overeenkomst kan

worden uitgevoerd.

6.3 Indien enige door opdrachtnemer opgegeven termijn wordt overschreden, is opdrachtnemer

ter zake eerst in verzuim nadat de opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke heeft

gesteld en opdrachtnemer een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan zijn verplichtingen

jegens de opdrachtgever te voldoen. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan

de helft van de oorspronkelijk overeengekomen termijn voor de uitvoering van de betreffende

overeenkomst.

7. Prijzen en tarieven

7.1 Tenzij de opdrachtgever consument is, zijn de door opdrachtnemer opgegeven prijzen en

tarieven exclusief omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen.

De prijzen en tarieven gelden voor de in de opdrachtbevestiging / offerte genoemde

overeenkomst conform de opgegeven specificaties en de opgegeven periode(n).

7.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.

7.3 Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen zal de vaste prijs worden vastgesteld op

grond van het werkelijk bestede aantal uren (regie). De prijs wordt alsdan berekend volgens

de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden

worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

7.4 Bij regie kan een richtprijs worden afgegeven. Dit is een zo nauwkeurig mogelijke schatting

van de uiteindelijk verschuldigde totaalprijs bestaande uit uren en/of materialen en/of overige

kosten.

7.5 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 4 weken zullen de door de opdrachtgever verschuldigde

kosten periodiek (wekelijks) in rekening worden gebracht.

7.6 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht alle prijsverhogende factoren die zijn ontstaan

na het doen uitbrengen van de offerte dan wel de totstandkoming van de overeenkomst aan

de opdrachtgever in rekening te brengen. Indien opdrachtgever een consument is, is heeft de

consument het recht de overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging door de opdrachtnemer

wordt gewenst binnen 3 maanden na datum sluiten overeenkomst.

7.7 Elke opdrachtgever is in geval van een prijsstijging van het vaste honorarium of uurtarief van

meer dan 10% gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever is niet gerechtigd

de overeenkomst te ontbinden, indien de bevoegdheid tot verhoging van het vaste honorarium

of uurtarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de Wet.

7.8 Opdrachtnemer zal de opdrachtgever schriftelijk van het voornemen tot verhoging van het

vaste honorarium of uurtarief op de hoogte stellen. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang

van, en de datum waarop, de prijsverhoging zal ingaan, vermelden.

7.9 Indien de opdrachtgever/ondernemer of de opdrachtgever consument 3 maanden na datum

sluiten overeenkomst de door opdrachtnemer kenbaar gemaakte verhoging van het vaste

honorarium of uurtarief van meer dan 10% niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd

binnen 14 dagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst te ontbinden tegen

de in de kennisgeving van opdrachtnemer genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing

in werking zou treden.

8. Overmacht

8.1 In geval van blijvende overmacht is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever

buitengerechtelijk door middel van een schriftelijke verklaring zonder gerechtelijke

tussenkomst te ontbinden. Opdrachtnemer is ter zake jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk

voor enige door de opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan

ook.

8.2 In geval van tijdelijke overmacht is opdrachtnemer gerechtigd de termijnen waarbinnen de

overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke

verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan zes maanden duurt, kan de

opdrachtgever (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst verlangen, zonder dat de opdrachtgever

recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-) verplichtingen

van de opdrachtgever ter zake van het reeds door opdrachtnemer uitgevoerde deel

van de overeenkomst.

8.3 Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen

heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is opdrachtnemer

bevoegd het reeds verrichte, respectievelijk het te verrichten deel van de overeenkomst,

afzonderlijk te factureren.

9. Betaling en zekerheid

9.1 Betaling door de opdrachtgever dient binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden

op de door opdrachtnemer op de voorzijde aangegeven wijze, tenzij schriftelijk anders

overeengekomen. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij

uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Elke verrekeningsbevoegdheid van de

opdrachtgever/ondernemer, uit welke hoofde en om welke reden dan ook, wordt uitdrukkelijk

uitgesloten.

9.2 Bezwaren tegen door opdrachtnemer/ondernemer aan opdrachtgever verzonden facturen

schorten diens betalingsverplichting niet op.

9.3 Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is hij zonder voorafgaande

ingebrekestelling over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd in de

hoedanigheid van opdrachtgever/consument en de wettelijke handelsrente verschuldigd in

de hoedanigheid van opdrachtgever/ondernemer, waarbij een gedeelte van een maand voor

een gehele maand wordt gerekend.

9.4 Indien de opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen komen

buitengerechtelijke incassokosten conform rapport Voorwerk verschuldigd onverminderd

de aan opdrachtnemer overigens toekomende rechten, zoals die op schadevergoeding

of nakoming.

10. Reclames/klachten

10.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever in de hoedanigheid

van ondernemer binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk per aangetekend schrijven

te worden gemeld aan opdrachtnemer. Deze termijn van 14 dagen na ontdekking wordt voor

de opdrachtgever/consument verlengd tot 2 kalendermaanden. De ingebrekestelling dient

een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat opdrachtnemer

in staat is adequaat te reageren.

10.2 Klachten betreffende de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer geven de opdrachtgever/

ondernemer nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van

opdrachtnemer op te schorten.

10.3 Indien opdrachtnemer een klacht gegrond acht, is opdrachtnemer gerechtigd de betreffende

overeenkomst opnieuw uit te voeren, dan wel anderszins de klachten te (doen) verhelpen.

10.4 Opdrachtgever/ondernemer is gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat opdrachtnemer

de overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks onverwijld

conform het in lid 1 bepaalde schriftelijk per aangetekend schrijven aan opdrachtnemer

kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen 12 maanden na dagtekening

van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen 12 maanden, nadat die kennisgeving

had behoren te worden gedaan, in rechte door middel van en dagvaarding geldend

te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het

verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden schade voor

zover deze schade wordt gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer.

11.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever/ondernemer (of

derden) geleden of te lijden schade, van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangende

met of voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst, daaronder begrepen schade

aan in eigendom van de opdrachtgever of derden toebehorende zaken, alsmede indirecte

schade, daaronder bijvoorbeeld begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste

besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk

te stellen grove onzorgvuldigheid van opdrachtnemer.

11.3 Opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever/ondernemer nimmer aansprakelijk voor schade

en/of kosten, van welke aard en/of omvang dan ook, die op enigerlei wijze samenhangen

met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van het geleverde

werk van derden, die door opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst zijn

ingeschakeld, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen

grove onzorgvuldigheid van opdrachtnemer.

11.4 Indien en voor zover ondanks het bepaalde in voornoemde leden op opdrachtnemer enige

aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever in welke hoedanigheid en/of uit welken hoofde

dan ook mocht blijken te rusten, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag

(exclusief omzetbelasting), dat aan opdrachtgever in rekening is gebracht voor de geleverde

materialen/verrichte werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen

met een maximum van € 2.500,= (zegge: vijfduizend euro). Het voorgaande lijdt uitzondering

in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van opdrachtnemer.

Een reeks van samenhangende schadegevallen/gebeurtenissen geldt hierbij als één

schadegeval/gebeurtenis.

11.5 Voor zover in een voorkomend geval nog niet aan opdrachtgever is gefactureerd dient in

voornoemde tekst voor “factuurbedrag” te worden gelezen de overeengekomen vaste prijs

of gangbare tarief dat aan de opdrachtgever in rekening zou worden gebracht voor de verrichte

werkzaamheden, waarin de oorzaak van de schade is gelegen.

11.6 De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van

schade in verband met de door opdrachtnemer uitgevoerde overeenkomsten, tenzij rechtens

vast komt te staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of daarmee gelijk te stellen

grove onzorgvuldigheid van opdrachtnemer en de opdrachtgever bovendien aantoont dat

hem ter zake geen enkel verwijt treft.

12. Opschorting en ontbinding

12.1 Indien de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen)

jegens opdrachtnemer niet, niet tijdig op niet behoorlijk nakomt, is opdrachtnemer

gerechtigd – onverminderd alle overige aan opdrachtnemer toekomende rechten – de nakoming

van zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten totdat de opdrachtgever

alsnog volledig zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer is nagekomen.

12.2 Opdrachtnemer heeft, naast alle overige aan hem toekomende rechten, het recht de met de

opdrachtgever gesloten overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of

rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring te

ontbinden indien:

- sprake is van blijvende overmacht als bedoeld in artikel 7 van deze algemene bepalingen;

- aan de opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het

faillissement van de opdrachtgever wordt aangevraagd of de opdrachtgever zelf

zijn faillissement aanvraagt, de opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands)

akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept

of indien met betrekking tot de opdrachtgever toepassing wordt verzocht

of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen.

- de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten

van de opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een

plaats buiten Nederland wordt verplaatst;

13. Overige bepalingen

13.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, daaronder begrepen

aanbiedingen en offertes van opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen

opdrachtnemer en opdrachtgever, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing

zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement

waarbinnen de vestiging van opdrachtnemer gelegen is en waar vanuit de werkzaamheden

zijn verricht, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.